Hem

 

 

 

 

 

Välkommen till ÅRSMÖTESDAGEN i Uppsala

måndagen den 19 mars 2018, kl 09.30-16.30

på Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, Uppsala

 

Program för dagen

Kl 09.30 Välkommen med kaffe och info om dagen och valberedningens motion

10.00 LIVSGLÄDJE - Inspirationsföreläsning av Satu Bermell

”Den moderna människan behöver ibland hjälp för att höja sin livskvalité”

10.45 Fredrik Sjöberg, Avdelningschef på Studieförbundet Vuxenskolan

11.15 TEMA-grupper:

Grupp 1: Betydelsen av ett nationellt förbund – hur vi påverkar beslutsfattare mm

Grupp 2: Återträff för Frivilligsamordnare som gått förbundens utbildning

12.15 Lunch

13.15 Årsmöte för Sveriges Frivilligcentraler/TEMA-samtal om aktuella framtidsfrågor

Kaffe

14.45 Årsmöte för Frivilligsamordnarnas Förbund/TEMA-samtal om aktuella

framtidsfrågor

16.00 Gemensamt samtal om de framtidsfrågor som kommit upp under dagen

16.30 TACK – på återseende!

 

Anmälan: sverigesfrivilligcentraler@gmail.com senast den 12 mars 2018

 

Pris: Vi ordnar lunch och fika till självkostnadspris, 200 kronor

OBS: Vi kommer att ta catering, så det är viktigt att Du vid anmälan meddelar ev allergi.

 

Sätt in 200 kr på Sveriges Frivilligcentralers PlusGirokonto nr: 67 29 58 – 6

 

Önskas faktura vänligen kontakta Sv Fc:s kassör: Erling Zetterman, Göteborg

erling@majornakyrkan.se Tel: 0768-67 56 25

 

OBS! Du som gått utbildning för Frivillig-/volontärsamordnare under hösten 2017, har återträff, som vi bestämde i Enköping, även tisdagen den 20 mars 2018 kl 9.00 – 12.00.

 

Aktuella frågor tas upp – Hör av Dig om Du vill lyfta något särskilt!

 

Aktuell fråga som inkommit: Frivilligcentralen är en osäker arbetsplats när

verksamheten inte är lagstadgad.

 

Vi ses!

 

Hälsningar från Styrelserna för

Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler och Frivilligsamordnarnas Förbund

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HÖSTMÖTE 2017 - Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler

 

 

Alla har något att ge!

 

Måndagen den 6 nov 2017 hölls höstmötet i Enköping, men redan under söndagen genomfördes en manifestation på torget i Enköping för att fira frivilligsamordnarnas dag.

 

Till höstmötet anslöt ett 20-tal frivilligsamordnare, styrelsemedlemmar, chefer och politiker som är engagerade på frivilligcentraler eller inom frivilligverksamhet av olika slag. Höstmötet ingick även som en del av utbildningen för frivillig-/volontärsamordnare.

 

Kommundirektör Peter Lund och kommunstyrelsens ordförande hälsade välkommen till Enköping.

 

Under dagen medverkade flera föreläsare som lyfte viktiga frågor:

- Delegerat ledarskap på Frivilligcentralen– en överlevnadsstrategi för "spindeln i nätet", Margareta Backlund, Nykvarn, som har mångårig erfarenhet av att använda en metod för att entusiasmera fler till delat ansvar.

 

- Det vardagliga arbetets gränssättningar – för mig själv och dem jag möter, Signe Isaksson, Norrköping, sakkunnig frivilligt socialt arbete.

 

- Professionell vän – gränsdragning mellan personlig och privat, Eva Ågren,

diakon i Enköping och Signe Isaksson, sakkunnig frivilligt socialt arbete.

 

- Förslag på utbildningsupplägg för frivilliga, Anette Edberg, Torsby

och Frida Bergström, Solna.

 

- Kreativ Workshop om framtiden - idéer och förväntningar inför kommande

verksamhetsår, Jenny Gardelin, verksamhetsutvecklare, Studieförbundet

Vuxenskolan

 

Arrangörer var: Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler, Frivilligverksamheten i

Enköpings kommun, Frivilligsamordnarnas Förbund, Studieförbundet Vuxenskolan och Brinnande Frivillighet.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NATIONELL DEFINITION AV FRIVILLIGCENTRAL

 

• En kontaktpunkt mellan människor som önskar

göra frivilliga insatser för enskilda eller organi-

sationer och de som har behov av att få del av

frivilliga insatser

 

• Ett informationskontor för frivilliga insatser

 

• Frivilligcentralen ska synliggöra frivilliga insatser

i närområdet och betydelsen av dessa

 

• Frivilligcentralen ska underlätta förhållandena

så att organisationer grupper och enskilda kan

göra insatser i närområdet

 

• Frivilligcentralen ska vara ett komplement

till den offentliga och privata sektorn

 

Projekt Nationell Stödstruktur för Frivilligcentraler; Signe Isaksson 2009

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ur stadgarna:

§ 2 Definition av Frivilligcentral

En Frivilligcentral förmedlar kontakter och skapar

möten mellan människor.

 

Frivilligcentralen välkomnar alla människor, med olika

åldrar och bakgrund. Frivilligcentralen utgår ifrån lokala behov

och underlättar för organisationer, grupper och enskilda att göra

frivilliga insatser i sin närmiljö.

 

Frivilligcentralerna är mångfacetterade med stor lokal variation.

Gemensamt är också att synliggöra, informera om och stimulera

till frivilligt engagemang.

 

Frivilligcentralerna bidrar till delaktighet i samhället,

demokratisk utveckling och är en del av det förebyggande

folkhälsoarbete, samt möjliggör nätverksbyggande.

 

Frivilligcentralen bidrar positivt till samhällsekonomin och

människors välbefinnande.

 

Huvudman för frivilligcentraler kan finnas inom ideell eller offentlig sektor.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sveriges Frivilligcentraler har ett nära samarbete med

Frivilligsamordnarnas Förbund, mer info om dem,

hittar du på www.frivilligsamordnarna.se

 

 

Historik

Den första frivilligcentralen startade i USA 1919. Idag finns frivilligcentraler över hela världen.

 

Frivilligcentraler arbetar på olika sätt med att erbjuda människor frivilligt engagemang och förmedlar kontakter mellan personer som önskar göra insatser och de som har behov av sällskap, hjälp och stöd.

 

I Sverige har ett nätverk, sen 1990-talet, varit en sammanhållande länk för landets Frivilligcentraler. Vid en beslutskonferens för Frivilligcentralerna i Sverige, 28 mars 2011, utsågs en arbetsgrupp för att arbeta med bildandet av en nationell organisering.

 

Arbetsgruppen har i samband med bildandet lämnat över till den nya styrelsen.

 

Från verksamhetsår 2014:

I samband med Rikskonferensen 2014 i Jönköping hade Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler sitt första årsmöte.

Arbetet med att få ett fungerande riksförbund drar vidare.

 

Det utsågs en liten styrelse som ledde och samordnade arbetet under 2014. Några personer hade redan erbjudit sig att hjälpa till med olika uppdrag, men fler behövdes! Styrelsen arbetade som Frivilligcentralerna gör lokalt – att ha ”rätt person på rätt plats”.

Årskonferens Marks kommun 2017

 

Kattis Ahlström, före detta generalsekreterare för BRIS medverkade och pratade om frivilligsektorns engagemang och betydelse för samhället och om den svåra gränsdragningen mellan att vara frivillig och professionell.

 

 

Övriga medverkande:

Margareta Lövgren

Tomas Johansson

Ann-Marie Lindborg

Elin Boyer

Lena Nyberg, MUCF

Bennie Åkerfeldt

Signe Isaksson

Anette Edberg

Frida Bergström

Gunnel Eriksson

Nhela Ali

Jenny Risfeldt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved